เข้าสู่ระบบ
ชื่อบัญชีผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ปีขึ้นทะเบียน :
ชนิดพืช : ข้าว
  มันสำปะหลัง
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 

- ก่อนเข้าระบบ โปรดตรวจสอบปีขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง
  


ด่วน
เรียน ทุกอำเภอ
  กรมฯ จะปิดระบบการบันทึกข้อมูล
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ มันสำปะหลัง ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้น
ขอให้ทุกอำเภอเร่งดำเนินการ เนื่องจากเหลือเวลา
บันทึกข้อมูลอีก 0 วัน
 

 


คู่มือเมนูออกใบรับรองกรณีเก็บเกี่ยว 16-30 ก.ย.2556ที่ยังไม่ได้พิมพ์ใบรับรอง

คู่มือการบันทึกพันธุ์ข้าวกรณีไม่มีพันธุ์ข้าว

คู่มือการใช้งานการออกเลขรหัสแปลงพื้นที่นอกเหนือเอกสารสิทธิ์

แนวปฏิบัติสำหรับเกษตรกรในพื้นที่นอกเหนือเอกสารสิทธิ์


คู่มือการขึ้นทะเบียนและแบบขึ้นทะเบียน ทพศ. ปี 2556/57
(-แก้ไขคู่มือ ข้อ 4.2.2 หน้า 5 และ ข้อ 8 มาตรการทางกฏหมาย/ลงโทษ หน้า22
-แก้ไขภาคผนวกที่ 6 และ ภาคผนวกที่ 25
แก้ไขคู่มือและภาคผนวกที่ 3 27/06/2556)

คู่มือการตรวจสอบด้วย GPSคู่มือการขึ้นทะเบียนและแบบขึ้นทะเบียน ทพศ. ปี 2555/56 (แก้ไข 22 มิ.ย. ปรับลำดับหัวข้อในคู่มือ และแก้ไขภาคผวนกที่ 1 และ 2)
แบบขึ้นทะเบียน ทพศ. ข้าว รอบที่ 2 ปี 2554/55
คู่มือการขึ้นทะเบียน ทพศ. ข้าว รอบที่ 2 ปี 2554/55 (แก้ไขภาคผนวก 12-13 วันที่ 27 ม.ค. 55)
คู่มือการขึ้นทะเบียน และแบบขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (3พืช) ปี 2554/55 (แก้ไข 22 มิ.ย. 54)
 
 
ข่าวสาร
แจ้งปิดระบบ
เปิดระบบออกใบรับรองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
© 2010 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension   จำนวนผู้ใช้ Online : 0 คน